Aka: Japanese warrior name: "Sei Ryu", Blue Dragon,

Hanshi, Sensei Titus Mathijn Jansen

Born: 1978 Groningen Netherlands
Sensei Titus Mathijn Jansen founded the style of: Lin Kuei Jitsu
Kage Bushi No Jutsu
Combat Style Nunchaku
Shinobi Kids (youth program)
Sensei Titus Mathijn Jansen is the founder of Martial Arts sportschool: Kage Ryu Dojo Winschoten (Titus Jansen)

Lineage Tree