Aka: Masamitsu Iso Mataichiro,

Soke Masamitsu Mataichiro

Lineage Tree